Home

Art 10 lid 4 Opiumwet

Artikel 10. 1. Hij die handelt in strijd met: a. een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven verbod; b. een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven voorschrift 4 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een der in artikel 10, tweede tot en met vijfde lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 11, tweede tot en met vierde lid, en artikel 11a strafbaar gestelde feiten, indien het feit is gepleegd aan boord van een buitenlands vaartuig dan wel een vaartuig zonder nationaliteit of een daarmee gelijk gesteld vaartuig uit hoofde van het internationale recht, op open zee, en wordt opgetreden in het kader van de toepassing van het Verdrag ter uitvoering van. Opiumwet Artikel 10 1 Hij die handelt in strijd met: a een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven verbod; b een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven voorschrift; c een krachtens artikel 8a, eerste lid, aan een ontheffin

Artikel 10 lid 4 Opiumwet Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2 onder B en D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie 1 Apothekers leveren opiumwetmiddelen uitsluitend af op een recept als bedoeld in artikel 3, tweede lid, of op een bestelling die voldoet aan het bij en krachtens artikel 4, tweede lid, van de wet bepaalde

Article 10 In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. Article 11 (ex Article 6 TEC De lidstaten mogen onder de in lid 4 omschreven omstandigheden besluiten geen status te verlenen aan een vluchteling wanneer nog geen besluit in die zin is genomen. 6. Personen op wie lid 4 of lid 5 van toepassing is, genieten de rechten die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4, 16, 22, 31, 32 en 33 van het Verdrag van Genève of daarmee vergelijkbare rechten, voor zover zij in de lidstaat aanwezig zijn

4 Indien de aangewezen raadsman niet binnen twee uur na de kennisgeving, bedoeld in het eerste en tweede lid, beschikbaar is, en indien de gekozen raadsman niet binnen twee uur na het contact, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, beschikbaar is, kan de hulpofficier van justitie, wanneer de verdachte alsnog afstand doet van zijn recht op rechtsbijstand in verband met het verhoor, beslissen dat met het verhoor van de verdachte wordt begonnen 1 Onder de datum waarop een voertuig in gebruik is genomen, wordt in deze regeling verstaan de datum van eerste toelating van het voertuig zoals vermeld in het kentekenregister. 2 De datum van eerste toelating, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Dienst Wegverkeer vastgesteld op de wijze, bepaald in bijlage II

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, derde, en vijfde lid, of 11a, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2 Art. 2 Opw - Artikel 2 Opiumwet - Artikel 2 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;C. aanwezig te hebben;D. te vervaardigen 4. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt niet vastgesteld dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het ontwerp van de maatregel is overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en binnen die termijn niet door of namens een van beide Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in het ontwerp van de maatregel geregelde onderwerp wordt geregeld bij wet

Wet van 12 november 2014 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt, Stb. 2014, 444 en Stb. 2014, 489. ^ [1] Vergelijkbaar met de bepaling in artikel 10a, eerste lid aanhef en onder 3 van de Opiumwet. ^ [2 DE EUROPESE COMMISSIE Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Richtlijn 2009/138/EG, en met name artikel 31, lid 4, artikel 35, lid 9, artikel 37, leden 6 en 7, artikel 50, lid 1 Art. 10. <Ingevoegd bij W 1994-07-14/57, art. 6; Inwerkingtreding : 31-10-1994> § 1. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, binnen het toepassingsgebied van deze wet maatregelen treffen die nodig zijn voor het uitvoeren van verdragen en van krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale handelingen Cuisinart 71-2228CG Chef's Classic Stainless 2-Piece Glass Lid Set,9 & 11 Glass covers. 4.6 out of 5 stars 381. Cuisinart Work Bowl Cover. 4.3 out of 5 stars 135. Stainless Steel Universal Lid for Pots, Pans and Skillets - Fits 7 In to 12 In Pots and Pans - Replacement Frying Pan Cover and Cast Iron Skillet Lid De bijbehorende strafbepalingen staan vermeld in artikel 10 Opiumwet. Artikel 2 vormt met artikel 3 de kern van de Opiumwet. Het Opiumwetbesluit 1 geeft in de artikelen 10-15 Opiumwet een aantal uitzonderingen op de in artikel 2 en 3 Opiumwet gestelde verboden ten aanzien van een aantal met name genoemde middelen, preparaten of substanties

Declaration on Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. 8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council. 9 Artikel 2. Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: a. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; c

Mijn keuze om in het voorgestelde artikel 13b, eerste lid, onderdeel b, te verwijzen naar de artikelen 10a en 11a sluit aan bij de huidige structuur van onder meer de artikelen 10 tot en met 11a en heeft als voordeel dat met weinig tekst wordt gewaarborgd dat de voorgestelde verruiming alleen betrekking heeft op voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn op grond van artikel 10a of 11a Opiumwet Opiumwet Artikel 6 1 Onze Minister kan, met inachtneming van artikel 8i, eerste lid, ontheffing verlenen van een verbod als bedoeld in artikel 2 of 3. Hij kan voorts een ontheffing verlengen, wijzigen, aanvullen of intrekken. 2 Een ontheffing of een verlenging daarvan wordt verleend voor ten hoogste vijf j Hoe werkt de Opiumwet? In de Opiumwet wordt gewerkt met twee lijsten drugs. Op lijst I staan drugs met een onaanvaardbaar risico, ook wel harddrugs genoemd (zoals cocaïne, amfetamine, MDMA (XTC), heroïne en LSD). Op lijst II staan drugs waarvan de risico's minder groot zijn dan van de drugs op lijst I, ook wel softdrugs genoemd Art. 2 onder B Opiumwet Dealen van harddrugs vanuit een pand en/of op straat 31-10-2008 Art. 2 onder B en D Opiumwet Telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en vervaardigen harddrugs 17-11-2017 Art. 2 onder C Opiumwet Aanwezig hebben harddrugs 17-11-2017 Art. 3 onder B Opiumwet Hennepkwekerijen 17-11-2017 Art. 3 onder C Opiumwet Aanwezig hebben softdrugs 17-11-201 Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.Dit recht is onderworpen aan beperkingen die bij wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk. Het recht omvat ook de vrijheid om er meningen op na te houden, en om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te verstrekken

1.1 Aanleiding. Art 13b Opiumwet staat ook wel bekend als Wet Damocles en biedt de burgemeester de mogelijkheid om drugspanden te sluiten. Als er sprake is van drugshandel in woningen of lokalen, kan de burgemeester op basis van de Algemene wet bestuursrecht deze woningen of lokalen sluiten Opiumwet Artikel 5 1 Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gesteld ter zake van het afleveren van krachtens artikel 4 aangewezen middelen. Onverminderd deze algemene maatregel van bestuur, is het verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of a Gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, besluit de burgemeester van Hollands Kroon de beleidsregels in dit document voor het toepassen van genoemde artikelen vast te stellen Hey, my name is Rob. We upload new art lessons M-F, every week! Follow along with us and learn how to draw plus other fun art lessons for kids. I have four kids, and we love drawing together! My.

Samenvatting Jurisprudentie Sr - StudeerSnel

De rechterlijke bevoegdheid, bepaald in artikel 8, punt 2, en artikel 13 ten aanzien van de vordering tot vrijwaring of de vordering tot voeging of tussenkomst kan worden ingeroepen in de lidstaten die zijn opgenomen op de lijst die door de Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, en artikel 76, lid 2, is opgesteld, doch slechts voor zover het nationale recht dit toestaat Lid 4 is niet van toepassing op beslissingen betreffende de staat of bekwaamheid van personen. Artikel 20. Verband met overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn. 1. 4, 10, 11, 13, 15 en 19 bedoelde gegevens mee Glass Lid - 10-inch/25.4-cm/264mm - Compatible with Lodge - Fully Assembled Tempered Replacement Cover - Oven Safe for Skillet Pots Pans - Universal for all Cookware: Cast Iron, Stainless Steel. 4.6 out of 5 stars 873. $16.99 $ 16. 99 $20.99 $20.99. Get it as soon as Fri, May 28 Ten of the best art documentaries to watch right now With many museums temporarily shuttered, now is a great time to catch up on some of the superb films that have been made about art and artists. Spanning London, Beijing and New York, Picasso, Basquiat and Stella, here are 10 of our favourite

Art. 10 Opw - Artikel 10 Opiumwet :: Maxius.nl voorheen ..

The Japanese Society of Gastroenterology (JSGE) revised the evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease in 2014 and has created an English version. The revised guidelines consist of seven items: bleeding gastric and duodenal ulcers, Helicobacter pylori (H. pylori) eradication therapy, non-eradication therapy, drug-induced ulcer, non-H. pylori, non-nonsteroidal anti. 1 Gallon Plastic Container with Lid - Food Grade Ice Cream Pails - White - 10 Pack Buckets with Lids. 4.6 out of 5 stars 138. $26.99 $ 26. 99. FREE Shipping. House Naturals 1 Gallon Plastic Bucket Container with Lid Food Grade BPA Free Made in USA ( Pack of 6 ) 5.0 out of 5 stars 3. $32.77 $ 32. 77

wetten.nl - Regeling - Opiumwet - BWBR000194

Pink Tilted Tiara And Number 10 Clip Art at Clker

Wetboek-online.nl Opiumwet Artikel 1

 1. To evaluate the safety and efficacy of using a lid hygiene brush prototype to wipe the lid margins with lid hygiene shampoo in subjects with normal meibomian glands. Twelve eyes of 6 subjects were all evaluated just before and after wiping lid margins using 1) tap water alone, 2) Eye Shampoo, 3) Eye Brush, or 4) both products, each during a different week
 2. Make Cosmic Suncatchers from glue and food coloring! This DIY Suncatcher is an easy kids craft. This project was the result of just messing around at the craft table one dayI was fooling around with the idea of swirling glue and color when my experiments caught my daughter's eye and she asked to make one
 3. TG4 documentary to lift lid on 'much maligned' Peig Sayers Autobiography once compulsory reading for the Leaving Cert 4 Ewan McGregor: I've been sober a long time

This article designates Dell laptops and desktops that have been tested for update to Windows 10 May 2021 Update (Build 21H1), as well as previous versions of Windows 10. If your device is not listed in the tables below, Dell is not testing the device and drivers will not be updated for that model upgraded to win 10 and now my laptop won't lock or sleep when I close the lid. Computer stays on and kills my battery at night. I have gone into the control panel and adv settings in power to make sure that on lid close it is on sleep

Gemeenteblad 2020, 316085 Overheid

wetten.nl - Regeling - Opiumwetbesluit - BWBR001440

10 Art Activities that are Perfect for Preschoolers: Paint with Frozen Paint Cubes on a Hot Day Hands On As We Grow. Drawing on the Floor Kids Art! Hands On As We Grow. Birch Tree Art Hands On As We Grow. Sand Sensory Art Hands On As We Grow. Pulling String Fall Painting Project for Kid Introduction Various surgical procedures are available to correct paralytic ectropion, which are applied in irreversible facial paresis. Problems occur when facial paresis has an unclear prognosis, since surgery of the lower eyelid is usually irreversible. We propose a simple method to correct temporary ectropion in facial palsy by applying an adhesive strip. Patients and methods Ten patients. The Art of Manliness participates in affiliate marketing programs, which means we get paid commissions on editorially chosen products purchased through our links. We only recommend products we genuinely like, and purchases made through our links support our mission and the free content we publish here on AoM A swollen eyelid can vary from mild irritation to affecting a person's vision. Most conditions are harmless, but it might be a good idea to visit a doctor for advice. This article looks at 12 of.

Allergic eye disease is common, yet often overlooked in North America. In the U.S., up to 40% of the population is deemed to be affected and this number is growing. Symptoms and signs of ocular allergy can lead to decreased productivity and negatively impact quality of life (QoL). Various treatment options exist to achieve symptom control. For allergic conjunctivitis, ophthalmic agents include. Durham Art Shop. 178 likes · 10 talking about this. DurhamArtShop.co

Consolidated Version of The Treaty on The Functioning of

Eye movement includes the voluntary or involuntary movement of the eyes, helping in acquiring, fixating and tracking visual stimuli. A special type of eye movement, rapid eye movement, occurs during REM sleep. The eyes are the visual organs of the human body, and move using a system of six muscles.The retina, a specialised type of tissue containing photoreceptors, senses light Beckman Coulter Diagnostics helps healthcare professionals provide better patient care by delivering the accurate diagnostic information they need

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Le

 1. upgraded to win 10 and now my laptop won't lock or sleep when I close the lid. Computer stays on and kills my battery at night. I have gone into the control panel and adv settings in power to make sure that on lid close it is on sleep
 2. How to Solve the DP / Mini DP No Video / Wrong Resolution Issue with the Dell P2715Q / P2415Q Flat Panel Monitors Steps for fixing wrong resolution issues with the Dell P2715Q and P2415Q monitors
 3. g blue and white lobed bowl xuande six-character mark in un..
 4. ed real-time RT-PCR analysis of gene expression for mPer2 and mBmal1, which.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

wetten.nl - Regeling - Regeling voertuigen - BWBR002579

Ocular adnexal IgG4-related sclerosing disease (IgG4-SD) has been categorized as a novel disease entity. It is characterized by stromal sclerosis and an infiltration of mass-forming lymphoplasmic cells containing many IgG4-positive plasma cells. Although ocular adnexal tissue involvement has been increasingly reported, a focal nodular sub-brow mass is not typical in an IgG4-SD presentation Mega Man, known as Rockman (Japanese: ロックマン, Hepburn: Rokkuman) in Japan, is the title character and the protagonist of the Mega Man series by Capcom. He was created by Akira Kitamura for the first Mega Man game released in 1987, with artist Keiji Inafune providing detailed character artwork based on Kitamura's pixel art design.. Mega Man has become one of Capcom's mascots, one of. Shop for decorative boxes with lids online at Target. Choose from contactless Same Day Delivery, Drive Up and more Folk Art is a beautiful stoneware pattern that works well for any occasion! Refine 10 Metal Skillet No Lid. 10 in, ONE HANDLE. $28.99 Only 1 left in stock Add . Metal Stockpot 1.5 Qt. 6 3/8 in, USA BACKSTAMP. $17.99 Only 1 left in stock Add . Melamine Colander. 15.

Opw - Opiumwet :: Maxius

 1. Corning Ware Petite pans in spice of life design, set of 4 with lids, P-41, P-43, MrsPetunia 5 out of 5 stars (1,728) $ 32.00. Add to Favorites Blue Cornflower Corningware 6 1/2 in pan VntgthngsndmrStore 5 out of 5 stars (2) Sale Price $5.10.
 2. Corning Ware Blue Cornflower 4 Cup Tea Pot with Lid. $15.00. $10.79 shipping. RARE L'Echalote A-1-B Corningware Spice of Life Casserole Dish 1 qt Corning Ware. $3,800.00. $11.01 shipping. or Best Offer. CORNING WARE Simply Lite 1.5 Quart Casserole W/Glass & Plastic Lids . $37.99. $13.00 shipping
 3. An art museum is a building or space for the display of art, usually from the museum's own collection.It might be in public or private ownership and may be accessible to all or have restrictions in place. Although primarily concerned with visual art, art museums are often used as a venue for other cultural exchanges and artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry.
 4. While lower lid bags are more commonly caused by protruding orbital fat, there may be a concave deformity caudal to the orbital fat that is noticeable as a result of inherited anatomic differences and aging. 1 This concave, obliquely-oriented groove has been named the tear trough deformity (). 2 Patients presenting with tear trough deformity often complain of dark circles or a tired.
 5. Equipment-free pumping is a challenging problem and an active area of research in microfluidics, with applications for both laboratory and limited-resource settings. This paper describes the pumping lid method, a strategy to achieve equipment-free pumping by controlled generation of pressure. Pressure was g
 6. Several reports on immunoglobulin (Ig)G4-related disease (IgG4-RD) with gastrointestinal involvement (IgG4-related gastrointestinal disease; IgG4-GID) have been published, although this entity has not been fully established clinicopathologically. Thus, we carried out a multicenter survey. Patients with possible IgG4-GID who underwent resection were collected
 7. Personalized Styrofoam Cups. Get your custom printed styrofoam cups and stand out at your next party or event! Styrofoam cups never go out of style and are the most economical way to go
Erin Woods School Art 10 by AmongTheFirst on DeviantArt

The cross-sectional area and fat infiltration are accepted as standard parameters for quantitative and qualitative evaluation of muscle degeneration. However, they are time-consuming, which prevents them from being used in a clinical setting. The aim of this study was to analyze the relationship between lumbar muscle degeneration and spinal degenerative disorders, using lumbar indentation. Hygrometer Mason Jar canning Lids - 4 Pack (Regular or Wide Mouth Available) TucsonTerpenes 5 out of 5 stars (25) $ 4.40. Add to Favorites 16 oz Blanks Mason Jar w/ Stainless Lid & Straw - 4 Pack BoAndBearHandmade 5 out of 5 stars (2) $ 16.99. Add to. Sky News delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide Shop for ball mason jars online at Target. Choose from contactless Same Day Delivery, Drive Up and more

The Romania national football team (Romanian: Echipa națională de fotbal a României) represents Romania in international men's football competition, and is administered by the Romanian Football Federation.They are colloquially known as Tricolorii (The Tricolours).. Romania is one of the only four national teams from Europe—the other three being Belgium, France, Yugoslavia—that took part. Art Basel in America at Miami Beach ranks as the premier art show of the Americas offering a premier platform for renowned artists and galleries

Art. 2 Opw - Artikel 2 Opiumwet :: Maxius.nl voorheen ..

3 flower petals slightly broken otherwise no chip and cracks. Please see all pictures for details

Art. 3a Opw - Artikel 3a Opiumwet :: Maxius.nl voorheen ..

 1. wetten.nl - Regeling - Aanwijzing Opiumwet - BWBR003635
 2. Gedelegeerde Verordening (Eu) 2015/ 35 Van De Commissie
 3. Art - Moniteur Belge - Belgisch Staatsbla
 4. Amazon.com: cuisinart replacement li
 5. Commentaar op Opiumwet art
 6. EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le
 7. Wetboek-online.nl Opiumwet Artikel
GW2 EGX WvW Desert Borderlands Map Reveal - Dulfy

Kamerstuk 34763, nr

 1. Hoe werkt de Opiumwet? - Jelline
 2. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
 3. Gemeenteblad 2016, 142500 Overheid
Yellowmenace: ART: Artgerm&#39;s SuperbellesData as Art: 10 Striking Science Maps | WIREDThe Unravelling of the Real 3D Mandelbrot Fractal
 • Maarten van Rossem YouTube kanaal.
 • De Passende Woning.
 • Krups Mjölkskummare.
 • Uses of EOQ model.
 • Chromium based browsers.
 • Wicked book.
 • Basic Attention Token DeFi.
 • Billig mat online kort datum.
 • Holmen Min skog.
 • XDai Ramp.
 • Canaan Q1 2021.
 • Medelinkomst.
 • GSMG bot Reddit.
 • Creatieve werkruimte Rotterdam.
 • Tågfrakt från Kina pris.
 • Kan företag få RUT avdrag.
 • Does the D have room service.
 • Grayscale MANA ticker.
 • ARKX stock release date.
 • Starlink Börsengang.
 • Payback time equation.
 • Per Krafft den äldre.
 • Bostäder till salu Södermanland.
 • Nominell avkastning.
 • Buy IOST.
 • 2p2 llsnl.
 • Land for sale British Columbia.
 • Binance uk tutorial.
 • Pre IPO Sverige.
 • List of gold standard tests.
 • Casumo uttag Swish.
 • Wishbone Chair original price.
 • COPD vs emphysema vs chronic bronchitis.
 • Bitsgap settings.
 • Sälja solel 2020.
 • Lön butiksbiträde.
 • Melden en blokkeren WhatsApp ongedaan maken.
 • Leaked BTC private keys with balance.
 • Inga lån på huset.
 • CO2 Supermarket.
 • Antifouling färg.